This site uses cookies, among other things, to measure the audience of the site and improve the user experience by memorizing your preferences. By continuing your navigation on this website or by clicking on "Accept cookies", you authorize the use of cookies. To learn more, click here. Accept cookies

DEPOTVOORWAARDEN

 1. De verkoper gelast onherroepelijk de bvba Organi-Ventes, die de opdracht aanvaardt, tot openbare veiling van de voorwerpen opgenomen in het depotborderel en tot ontvangst van de verkoopprijs.
 2. De commissie voor de bvba Organi-Ventes wordt met akkoord van beide partijen vastgesteld op 15% van de verkoopprijs, met toevoeging van een forfait van € 5 per lot voor administratieve kosten en verzekering. Deze € 5 blijven verschuldigd ook al werd het lot niet verkocht. De verkoper geeft expliciet toestemming aan de bvba Organi-Ventes om deze commissie af te houden (evenals het eventuele volgrecht) van de verkoopprijs. Er zijn geen verkoopprijzen lager dan € 10 €: onder dit bedrag worden de loten beschouwd als zonder waarde. Loten zonder waarde worden niet terug opgehaald door de verkoper.
 3. Elke schatting van een mogelijke verkoopprijs die mondeling of schriftelijk werd meegedeeld, op het depotborderel, in de catalogi of in een ander document, zijn louter indicatief en vormen geen gewaarborgde prijs.
  De bvba Organi-Ventes kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor verkoopprijzen lager dan de geschatte prijs.
 4. De verkoper kan, in overleg met een gemachtigde van de bvba Organi-Ventes, een minimumprijs bepalen voor de verkoop van een lot. In dit geval wordt een minimumprijs vermeld in de kolom van het borderel en wordt deze vermelding telkens geparafeerd door een verantwoordelijke van de bvba Organi-Ventes. De minimumprijs kan niet hoger zijn dan de minimale geschatte prijs of lager dan € 150. Indien de minimumprijs niet wordt behaald, wordt het voorwerp uit de verkoop gehaald.
 5. De verkoper zal de voorwerpen ingeschreven voor verkoop niet terughalen of zelf of door middel van een derde bieden op zijn eigen voorwerpen.
 6. De verkoper is als enige verantwoordelijk voor de fouten en gebreken van zijn voorwerpen in bewaring en bevestigt aan de bvba Organi-Ventes dat hij de enige eigenaar is en het alleenrecht op verkoop bezit; de verkoper staat tevens garant voor de nauwkeurigheid van de vermeldingen op de achterzijde van het depotborderel en verklaart zich hiervoor de enige verantwoordelijke.
 7. De bvba Organi-Ventes kan zonder verantwoording beslissen om alle voorwerpen of een deel ervan te voorzien voor een latere verkoop of zelfs om de voorwerpen uit de verkoop te halen zonder enig recht op schadevergoeding.
 8. Omstandigheden zoals oorlog, aardbevingen, overstromingen en brand worden beschouwd als gevallen van overmacht indien ze de uitvoering van het contract onmogelijk maken; de bvba Organi-Ventes moet de onvoorzienbaarheid en de onbedwingbaarheid van het voorval niet bewijzen. De bvba Organi-Ventes licht de verkoper zo spoedig mogelijk in over het voorvallen van een geval van overmacht. Het voorvallen van een geval van overmacht geeft de bvba Organi-Ventes het recht om de uitvoering van het contract op te schorten of het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder enige plicht tot schadevergoeding.
 9. Bij een schadegeval kan de verkoper, in de veronderstelling dat de bvba Organi-Ventes enige verantwoordelijkheid draagt, enkel de reparatiekosten eisen van de bvba Organi-Ventes. Bij totale vernietiging van het voorwerp kan de schadevergoeding in geen geval hoger zijn dan de minimumschatting vermeld op het borderel. De bvba Organi-Ventes zal nooit een bedrag schuldig zijn dat hoger is dan het bedrag dat effectief wordt uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij.
 10. De bvba Organi-Ventes kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het uitblijven van betaling vanwege de koper. In een dergelijk geval kan de koper ten vroegste 30 dagen na de verkoop, op eigen verantwoordelijkheid en op vertoon van het borderel, de voorwerpen terugvorderen die niet werden betaald en opgehaald door de koper.
 11. De bedragen verschuldigd door de bvba Organi-Ventes worden aan de verkoper betaald tijdens de maand volgend op de openbare veiling, op de rekening vermeld op het borderel, in zoverre dat de koper de verkoopprijs en de kosten heeft betaald.
 12. De verkoper geeft de bvba Organi-Ventes alle rechten tot het fotograferen, eender wanneer en naar eigen goeddunken, van eender welk voorwerp, meer bepaald voor de catalogus, publiciteit, enz. De bvba Organi-Ventes kan in de catalogi en publiciteit de herkomst van de voorwerpen vermelden. De naam van de laatste eigenaars mag enkel vermeld worden met hun akkoord.
 13. De verkoper verbindt zich er onherroepelijk toe alle kosten voor eventueel volgrecht te betalen, met volledige vrijstelling voor de bvba Organi-Ventes, de betreffende deurwaarder en de koper; de verkoper geeft nu en in de toekomst toestemming aan de bvba Organi-Ventes om het eventueel bedrag voor volgrecht van de verkoopprijs af te houden.
 14. Elk bedrag verschuldigd voor eender welke reden vanwege de verkoper aan de bvba Organi-Ventes dat niet op de vervaldag is betaald leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot een vaste interest van 2% per maand. Elke begonnen maand is volledig verschuldigd, en daarenboven, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de hierboven vermelde interest, wordt elk bedrag in het algemeen dat verschuldigd is vanwege de verkoper aan de bvba Organi-Ventes en niet betaald is op de vervaldag, van rechtswege zonder ingebrekestelling vermeerderd met 15%, als forfaitaire schadevergoeding.
 15. Behoudens enige andere overeenkomst, zijn de transportkosten (bestelwagen, vrachtwagen) gratis voor de ophaling, in zoverre dat het transport wordt uitgevoerd door de bvba Organi-Ventes. De verkoper blijft echter verantwoordelijk voor de voorwerpen. De eventuele kosten voor schoonmaak bij de verkoper evenals de kosten voor het gebruik van een goederenlift of lift zijn voor de verkoper en zullen hem worden aangerekend. De terugname van onverkochte voorwerpen is daarentegen ten laste van de verkoper. Niet-verkochte voorwerpen moeten worden opgehaald door de deposant binnen de 5 werkdagen volgend op de verkoop; na deze termijn wordt voor elke dag vertraging een vergoeding voor opslag van € 3 aangerekend.
  De verkoper wordt niet betaald voor de verkochte goederen zolang de niet-verkochte goederen niet werden opgehaald.
 16. Het contract tussen de partijen wordt geregeld door de Belgische wetgeving.
  Eventuele geschillen tengevolge het huidig contract worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van Namen of aan de Vrederechter van het kanton van Namen. Indien de bvba Organi-Ventes de eiseres is, behoudt deze zich het recht voor om een geding aan te spannen voor andere rechtbanken.
 17. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van het contract dat werd afgesloten met de verkoper.
  Door ondertekening van de bovenstaande algemene voorwaarden, erkent de verkoper er kennis van te hebben genomen, zonder voorbehoud, zelfs al zijn deze tegenstrijdig met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden.
Verdergaan
 

Lot met referencie nummer 0 was aan uw selectie bijgevoegd

Wat wilt U doen?

 Verdergaan  Uw selectie bekijken 

De biedingsvoorwaarden zijn veranderd, gelieve ze opnieuw te valideren

DEPOTVOORWAARDEN

 1. De verkoper gelast onherroepelijk de bvba Organi-Ventes, die de opdracht aanvaardt, tot openbare veiling van de voorwerpen opgenomen in het depotborderel en tot ontvangst van de verkoopprijs.
 2. De commissie voor de bvba Organi-Ventes wordt met akkoord van beide partijen vastgesteld op 15% van de verkoopprijs, met toevoeging van een forfait van € 5 per lot voor administratieve kosten en verzekering. Deze € 5 blijven verschuldigd ook al werd het lot niet verkocht. De verkoper geeft expliciet toestemming aan de bvba Organi-Ventes om deze commissie af te houden (evenals het eventuele volgrecht) van de verkoopprijs. Er zijn geen verkoopprijzen lager dan € 10 €: onder dit bedrag worden de loten beschouwd als zonder waarde. Loten zonder waarde worden niet terug opgehaald door de verkoper.
 3. Elke schatting van een mogelijke verkoopprijs die mondeling of schriftelijk werd meegedeeld, op het depotborderel, in de catalogi of in een ander document, zijn louter indicatief en vormen geen gewaarborgde prijs.
  De bvba Organi-Ventes kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor verkoopprijzen lager dan de geschatte prijs.
 4. De verkoper kan, in overleg met een gemachtigde van de bvba Organi-Ventes, een minimumprijs bepalen voor de verkoop van een lot. In dit geval wordt een minimumprijs vermeld in de kolom van het borderel en wordt deze vermelding telkens geparafeerd door een verantwoordelijke van de bvba Organi-Ventes. De minimumprijs kan niet hoger zijn dan de minimale geschatte prijs of lager dan € 150. Indien de minimumprijs niet wordt behaald, wordt het voorwerp uit de verkoop gehaald.
 5. De verkoper zal de voorwerpen ingeschreven voor verkoop niet terughalen of zelf of door middel van een derde bieden op zijn eigen voorwerpen.
 6. De verkoper is als enige verantwoordelijk voor de fouten en gebreken van zijn voorwerpen in bewaring en bevestigt aan de bvba Organi-Ventes dat hij de enige eigenaar is en het alleenrecht op verkoop bezit; de verkoper staat tevens garant voor de nauwkeurigheid van de vermeldingen op de achterzijde van het depotborderel en verklaart zich hiervoor de enige verantwoordelijke.
 7. De bvba Organi-Ventes kan zonder verantwoording beslissen om alle voorwerpen of een deel ervan te voorzien voor een latere verkoop of zelfs om de voorwerpen uit de verkoop te halen zonder enig recht op schadevergoeding.
 8. Omstandigheden zoals oorlog, aardbevingen, overstromingen en brand worden beschouwd als gevallen van overmacht indien ze de uitvoering van het contract onmogelijk maken; de bvba Organi-Ventes moet de onvoorzienbaarheid en de onbedwingbaarheid van het voorval niet bewijzen. De bvba Organi-Ventes licht de verkoper zo spoedig mogelijk in over het voorvallen van een geval van overmacht. Het voorvallen van een geval van overmacht geeft de bvba Organi-Ventes het recht om de uitvoering van het contract op te schorten of het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder enige plicht tot schadevergoeding.
 9. Bij een schadegeval kan de verkoper, in de veronderstelling dat de bvba Organi-Ventes enige verantwoordelijkheid draagt, enkel de reparatiekosten eisen van de bvba Organi-Ventes. Bij totale vernietiging van het voorwerp kan de schadevergoeding in geen geval hoger zijn dan de minimumschatting vermeld op het borderel. De bvba Organi-Ventes zal nooit een bedrag schuldig zijn dat hoger is dan het bedrag dat effectief wordt uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij.
 10. De bvba Organi-Ventes kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het uitblijven van betaling vanwege de koper. In een dergelijk geval kan de koper ten vroegste 30 dagen na de verkoop, op eigen verantwoordelijkheid en op vertoon van het borderel, de voorwerpen terugvorderen die niet werden betaald en opgehaald door de koper.
 11. De bedragen verschuldigd door de bvba Organi-Ventes worden aan de verkoper betaald tijdens de maand volgend op de openbare veiling, op de rekening vermeld op het borderel, in zoverre dat de koper de verkoopprijs en de kosten heeft betaald.
 12. De verkoper geeft de bvba Organi-Ventes alle rechten tot het fotograferen, eender wanneer en naar eigen goeddunken, van eender welk voorwerp, meer bepaald voor de catalogus, publiciteit, enz. De bvba Organi-Ventes kan in de catalogi en publiciteit de herkomst van de voorwerpen vermelden. De naam van de laatste eigenaars mag enkel vermeld worden met hun akkoord.
 13. De verkoper verbindt zich er onherroepelijk toe alle kosten voor eventueel volgrecht te betalen, met volledige vrijstelling voor de bvba Organi-Ventes, de betreffende deurwaarder en de koper; de verkoper geeft nu en in de toekomst toestemming aan de bvba Organi-Ventes om het eventueel bedrag voor volgrecht van de verkoopprijs af te houden.
 14. Elk bedrag verschuldigd voor eender welke reden vanwege de verkoper aan de bvba Organi-Ventes dat niet op de vervaldag is betaald leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot een vaste interest van 2% per maand. Elke begonnen maand is volledig verschuldigd, en daarenboven, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de hierboven vermelde interest, wordt elk bedrag in het algemeen dat verschuldigd is vanwege de verkoper aan de bvba Organi-Ventes en niet betaald is op de vervaldag, van rechtswege zonder ingebrekestelling vermeerderd met 15%, als forfaitaire schadevergoeding.
 15. Behoudens enige andere overeenkomst, zijn de transportkosten (bestelwagen, vrachtwagen) gratis voor de ophaling, in zoverre dat het transport wordt uitgevoerd door de bvba Organi-Ventes. De verkoper blijft echter verantwoordelijk voor de voorwerpen. De eventuele kosten voor schoonmaak bij de verkoper evenals de kosten voor het gebruik van een goederenlift of lift zijn voor de verkoper en zullen hem worden aangerekend. De terugname van onverkochte voorwerpen is daarentegen ten laste van de verkoper. Niet-verkochte voorwerpen moeten worden opgehaald door de deposant binnen de 5 werkdagen volgend op de verkoop; na deze termijn wordt voor elke dag vertraging een vergoeding voor opslag van € 3 aangerekend.
  De verkoper wordt niet betaald voor de verkochte goederen zolang de niet-verkochte goederen niet werden opgehaald.
 16. Het contract tussen de partijen wordt geregeld door de Belgische wetgeving.
  Eventuele geschillen tengevolge het huidig contract worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van Namen of aan de Vrederechter van het kanton van Namen. Indien de bvba Organi-Ventes de eiseres is, behoudt deze zich het recht voor om een geding aan te spannen voor andere rechtbanken.
 17. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van het contract dat werd afgesloten met de verkoper.
  Door ondertekening van de bovenstaande algemene voorwaarden, erkent de verkoper er kennis van te hebben genomen, zonder voorbehoud, zelfs al zijn deze tegenstrijdig met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden.

Hierdoor verbindt u zich voor een minimum van €, zelfs als we u tijdens de veiling niet konden contacteren

Gelieve dit bedrag na te zien voor ekl lot waarvoor u een telefonisch contact gevraagd heb

We zullen u bellen op nummer Gelieve zo nogid te verbeteren