This site uses cookies, among other things, to measure the audience of the site and improve the user experience by memorizing your preferences. By continuing your navigation on this website or by clicking on "Accept cookies", you authorize the use of cookies. To learn more, click here. Accept cookies
Vertel een vriend(in) over 'Table de jardin en fer forgé et marbre (Lg.120cm)' Vertel een vriend(in) over 'Table de jardin en fer forgé et marbre (Lg.120cm)'
Uw details * Verplichte informatie
Uw naam:
Uw e-mailadres:
Uw vriend(in) zijn/haar details
Zijn/haar naam:  *
Zijn/haar e-mailadres:  *
Veiligheid
Uw bericht
Zurück
 

Lot met referencie nummer 0 was aan uw selectie bijgevoegd

Wat wilt U doen?

 Verdergaan  Uw selectie bekijken 

De biedingsvoorwaarden zijn veranderd, gelieve ze opnieuw te valideren

Verkoopvoorwaarden

Elke deelname aan een veiling veronderstelt de onvoorwaardelijke aanvaarding van de volgende verkoopvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn beschikbaar in de veilingzaal en zijn opgenomen in al onze catalogi; ze worden eveneens vermeld op onze website www.rops.be op de betreffende pagina's. Voor elke veiling worden deze publiek voorgelezen door de gerechtsdeurwaarder.

 1. De laatste hoogstbiedende bieder krijgt het goed toegewezen. Deze is verplicht de toegewezen prijs te betalen in contanten, plus 25% voor kosten en btw. Veilingzaal ROPS behoudt zich het recht voor om veilingen te weigeren, beslissingen uit te voeren, loten samen te voegen of weg te halen zonder dergelijke beslissingen te moeten verantwoorden.
 2. De aanduidingen in de catalogi, advertenties, brochures of andere documenten van de veilingzaal, moeten worden beschouwd als louter indicatief. Ze wijzen geenszins verantwoordelijkheid toe aan Veilingzaal ROPS. De veilingzaal waarborgt geenszins de nauwkeurigheid van verklaringen betreffende de auteur, de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing, de herkomst, het gewicht, de toestand of het materiaal van de loten. Het personeel van veilingzaal ROPS is niet gemachtigd om hieromtrent waarborgen te geven. Dientengevolge moeten de kopers zich zelf voor de veiling vergewissen van de aard en de materiële toestand van de loten.
 3. De baten en risico's worden overgedragen aan de koper bij toewijzing. Deze wordt echter pas eigenaar bij volledige betaling van de prijs en de bijhorende kosten. Om ontvankelijk te worden verklaard, moet elke klacht ons per aangetekend schrijven worden toegestuurd binnen de 10 dagen na de toewijzing.
 4. Bij betwisting of vergissing voor de toewijzing, wordt het lot terug geveild. De gerechtsdeurwaarder van dienst zal soeverein en zonder appel elk geschil beslechten dat zich voordoet bij het bieden tijdens de veiling.
 5. De kopers moeten de aan hen toegewezen loten betalen en in bezit nemen binnen de 5 werkdagen na de verkoping. Na deze termijn zal het veilingzaal ROPS het recht hebben, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat het veilinghuis ROPS hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is om - betaalde en niet betaalde - niet-afgehaalde loten terug te verkopen, ze terug te geven aan de deposanten, of ze nog te laten overbrengen naar een opslagplaats op de kosten en het risico van de koper.
 6. Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid tot vervolging voor betaling ten laste van de nalatige koper, kunnen loten die niet worden betaald binnen de hiervoor vermelde termijn in rouwkoop worden gegeven zodra veilingzaal ROPS dit geschikt acht. In dat geval moet de koper het eventuele prijsverschil betalen evenals alle kosten en uitgaven voor de verkoop om het lot terug te laten toewijzen. Hij kan geen aanspraak maken op de meerprijs indien toepasselijk.
 7. Facturen en afschriften zijn contact betaalbaar. Elke som die onbetaald blijkt bij de vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een vertragingsrente van 10% per jaar. In geval van niet-betaling op de vervaldag, worden de verschuldigde bedragen verder van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 15%, als schadeloosstelling, met een minimum van € 75, ongeacht de verwijlinteresten. Bovenop deze kosten wordt een bewaringsvergoeding van € 3 per dag per lot aangerekend met een minimum van € 30. Elke koper wordt verondersteld voor eigen rekening te handelen en wordt persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor betaling van de loten die hem werden toegewezen, in eender welke hoedanigheid. Hij kan het verschuldigde bedrag betalen in contanten (munteenheid euro), met Visa, MasterCard of Bancontact, voor de afhaling en binnen de voorziene termijnen zoals hierboven vermeld.
 8. Elke verkoop aan een inwoner van de EU is onderhevig aan de specifieke handelsmarge, zonder aftrek van btw.
 9. Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de openbare veiling, kunt u een aankoopopdracht invullen. In dit geval kunnen de biedingen niet lager zijn dan € 30.

  Wij kunnen u ook opbellen tijdens de veiling. Het is belangrijk te noteren dat, door een telefoonlijn aan te vragen, u zich engageert voor een minimum door het systeem voorgesteld bedrag, ook als wij u niet hebben kunnen bereiken. Gelieve dit bedrag zorgvuldig na te zien voordat u uw aanvraag voor telefonisch contact bevestigt.
 10. Een schriftelijke of elektronische opdracht is evenzeer bindend voor de bieder als een bod bij aanwezigheid in de zaal of per telefoon. Bij gelijke bieding krijgt de bieder die in de zaal aanwezig is voorrang op alle andere bieders.
 11. Bieders via e-mail, onze site of een portaal, of bieders met een schriftelijke opdracht, moeten zich informeren over de resultaten van hun aankooporders en zijn gehouden aan dezelfde termijnen voor betaling en afhaling als de kopers in de zaal of per telefoon.
 12. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Namen bevoegd.

Hierdoor verbindt u zich voor een minimum van €, zelfs als we u tijdens de veiling niet konden contacteren

Gelieve dit bedrag na te zien voor ekl lot waarvoor u een telefonisch contact gevraagd heb

We zullen u bellen op nummer Gelieve zo nogid te verbeteren